Kategorier
Bæredygtig livsstil Garn Håndstrik Strik Uld

SÅDAN LAVER DU EN STRIKKEOPSKRIFT

(English translation below)

Af Sofie Christoffersen.

Foruden at vi hos SANDERMANN producerer garner, samt designer og opstrikker nye designs, så bliver disse designs også skrevet ned som strikkeopskrifter, så du derhjemme kan få glæde af at strikke en sweater eller cardigan magen til. I indlægget her vil vi komme nærmere ind på processen, fra tanker og idéer til det færdige produkt, så du som strikker kan få et indblik i den lange arbejdsgang, før der ligger et færdigt nyt design, og ikke mindst en udførlig strikkeopskrift.

Man kan blive inspireret af mange ting som designer. Idéer kan, for nogen, opstå ud af det blå, og ikke alle idéer er lige brugbare, ligesom ikke alle idéer bliver til noget. Alligevel kan det være meget godt at skitsere dem, skrive dem ned, eller på anden måde konkretisere dem. Måske de kan gavne på et senere tidspunkt.

For at styre en designproces, kan man gøre brug af et inspirationsmateriale. Det kan være, at man ønsker at finde inspiration i naturen, i et bestemt folkefærd, i traditioner eller noget helt fjerde. Det kan være, at inspirationen er bestemte former eller farver. Der er, med andre ord, mange ting, man kan finde inspiration i, også selvom det intet har med masker eller strikkepinde at gøre.

Når man har fundet sit inspirationsmateriale, skal det benyttes som retningslinje i den videre proces. Det vil sige, at man undervejs skal vende tilbage til udgangspunktet, inspirationsmaterialet, og veje sine muligheder med dette. Der er naturligvis mange veje at gå, når man har sit inspirationsmateriale, og det vil være klogt at undersøge mulighederne. Det vil sige undersøge materialer, strukturer, mønstre mv., til man finder den rette løsning. Det er også i denne proces, at strikkeprøver kan være gavnlige. Selvom strikkeprøver deler vandene, så kan de gøre en væsentlig forskel for det færdige strikdesign. For er prøven for tæt og garnet for tykt, kan designet måske blive for stift i forhold til det tiltænkte, ligesom for store pinde og for tyndt garn kan give en hullet overflade, som måske heller ikke var tiltænkt. Her skal man altså netop vende tilbage til udgangspunktet, for at se om inspirationen netop er stiv eller hullet, for så er man jo i virkeligheden måske på den helt rette vej.

Det er ligeledes i denne proces, at både skitseringsarbejdet i forhold til silhuetten og detaljerne, samt valget af materialer skal foregå. Personligt vælges materialer som oftest ud fra designets funktion og egenskaber. Fibrene i garner er jo, som bekendt, forskellige alt efter garntype, og hver enkelt fiber har sine egenskaber. Skal man lave ydertøj, vil det f.eks. ikke være klogt at vælge silke, selvom man måske er vild med silke, fordi det er en sart fiber med meget lille smuds-afvisning. Derfor kan det være klogt at vælge fibre ud fra funktion, og hvilke egenskaber fiberen bør have hertil.

Skitseringsarbejdet finder, som nævnt, ligeledes sted i denne proces. Her vil flere måske være af den holdning, at de ikke kan tegne, men papirklip, udryk af blade og blyantstegninger er alle tilladte. Det vigtigste i al arbejdet, frem til det færdige strikdesign, er processen, så skidt pyt med hvordan processen tager sig ud. Så skitserer du ovenpå et foto fra et magasin, og designudvikler derfra, så er det lige så godt som en håndtegnet tegning.

Når du så har brugt utallige timer på ovenstående arbejde, har fundet det rette garn, de rette pinde set i forhold til garnet, den ønskede struktur eller mønster, og hvordan snittet skal være på dit design, så kan du begynde på udregningsarbejdet. Det kræver dog, at du forinden har strikket en strikkeprøve, så du her kan finde strikkefastheden (masker og pinde målt på 10 x 10 cm).

Med strikkefastheden kan du udregne alle mål på designet, herunder for eksempel hals-, bryst-, hoftevidde, længde på ryg- og forstykke, eller den indvendige ærmelængde. Antallet af mål og udregninger afgøres ud fra dit design, og hvor meget du har behov for til den færdige opskrift.

Så er det tid til at strikke!

Som du måske kan fornemme, så er der mange processer man gennemgår, og herover fremstår processen snorlige. Jeg må dog understrege, at det behøver processen bestemt ikke at være. For når du designet et nyt design, så er det helt op til dig, hvordan processen skal se ud. Personligt elsker jeg at udvælge inspirationsmateriale, samt undersøge teksturer, mønstre og garner i længere tid, og herefter koble en idé til. De fleste gange opstår nye idéer undervejs når jeg strikker, og har herfor blot brug for få udregninger fra start, for at have et udgangspunkt.

Med idéerne undervejs i min egen proces, så har jeg altid en blok og kuglepind ved min side, når jeg strikker nye designs. Herved kan jeg skrive ned, hvad jeg gør, og bruge noterne efterfølgende, til at skrive den færdige opskrift. Ved at skrive ned undervejs, behøver jeg heller ikke bruge unødvendig tid på at udregne maskeantal, som jeg alligevel ikke vil få brug for.

Er du i tvivl omkring, hvordan opskriften skal skrives ned; herunder hvilken rækkefølge, hvad du skal have med, eller blot mangler idéer til opsætning, så har SANDERMANN flere opskrifter liggende på webshoppen.

Vi håber, du har fået noget brugbart ud af indlægget, især hvis du går med en drøm om selv at lave en strikkeopskrift (eller hvis du ikke altid forstår, hvorfor en opskrift koster det, den gør). Det bedste råd vi kan give, er at du blot skal gå i gang – du skal nok komme i mål med projektet, så længe du har lidt tålmodighed, og en god idé til et nyt strikdesign.

ENG: HOW TO DEVELOP A KNITTING PATTERN

In addition to the fact that we at SANDERMANN produce yarns, as well as design and knit new designs, these designs are also written down as knitting pattern, so you can enjoy knitting a sweater or cardigan similar at home. In the post here, we will look at the process, from thoughts and ideas to the finished product, so that you as a knitter can get an insight into the long workflow before there is a finished new design, and not least a detailed knitting pattern.

You can be inspired by many things as a designer. Ideas can, for some, emerge out of the blue, and not all ideas are equally useful, just as not all ideas turn into something. Still, it can be very good to outline them, write them down, or otherwise concretize them. Maybe they can benefit later.

To control a design process, you can use inspirational material. It may be that you want to find inspiration in nature, in a certain people, in traditions or something completely different. It may be that the inspiration is certain shapes or colors. There are, in other words, many things one can find inspiration in, even if it has nothing to do with stitches or knitting needles.

One you have found your inspiration material it should be used as a guideline in the further process. This means that along the way you must return to the starting point, the inspiration material, and compare your options with this. Of course, there are many paths to take when you have your inspirational material, and it would be wise to explore the possibilities. It’s like, assess materials, structures, pattern, etc., until you find the right solution. It is also in this process that knitting samples can be beneficial. Although the opinion on knitting samples is divided, they can make a significant difference to the finished knitting design. Because the sample is too dense and the yarn too thick, the design may be too stiff in relation to what is intended, just as too large needles and too thin yarn can give a hollow surface, which may not have been intended either. Here you must return to the starting point, to see if the inspiration is stiff or the hole, because then you are in fact perhaps on the right track. 

It is also in this process that both the sketching work in relation to the silhouette and the details, as well as the choice of materials must take place. Personally, materials are usually chosen based on the function and properties of the design. The fibers in yarns are, as you know, different depending on the type of yarn, and each fiber has its own properties. If you must make outerwear, it will for example not be wise to choose silk even though one might love silk because it is a delicate fiber with very little dirt-rejection. Therefore, it may be wise to choose fibers based on function and what properties the fiber should have for this.

The sketching work must, as mentioned, also take place in this process. Here, several may believe they can’t draw, but paper clips, printouts of magazines and pencil drawings are all allowed. The most important thing in all the work, until the finished knitting design, is the process, so don’t worry about how the process looks. Then you sketch a photo from a magazine on top, and design from there, then it’s as good as a hand-drawn drawing.

One you have spent countless hours on the above work, have found the right yarn, the right needles in relation to the yarn, the desired structure or pattern, and how the cut should be on your design, then you can start the calculation. However, it requires that you have previously knitted a knitting sample, so that you can find the gauge (stitches and needles measured at 10 x 10 cm).

With the gauge you can calculate all measurements on the design, including, for example, neck, chest, hip width, length of back and front piece, or the inner sleeve length. The number of measurements and calculations is decided based on your design and how much you need for the finished pattern.

Then it’s time to knit!

As you may sense, there are many processes you go through, and above this the process appears dead straight. I must emphasise that this certainly does not have to be the process. Because when you design a new design, it is up to you what the process should look like. Personally, I love selecting inspirational material, as well as researching textures, patterns, and yarns for a long time, and then connecting an idea. Most of the time, new ideas arise along the way when I knit, and for this I just need a few calculations from the start, to have a starting point.

With the ideas along the way in my own process, I always have a block and pen by my side when knitting new designs. This allows me to write down what I do, and use the notes afterwards, to write the finished pattern. By writing down along the way, I also do not have to spend unnecessary time calculating the number of stitches, which I will not need anyway.

Are you in doubt about how the pattern should be written down; including what order, what you need to bring, or just lacking ideas for setup, then SANDERMANN has several patterns available on the webshop.

We hope you’ve got something useful out of the post, especially if you have a dream of making a knitting pattern yourself (or if you do not always understand why a pattern costs what it does). The best advice we can give is that you just have to get started – you should probably finish the project as long as you have a little patience and a good idea for a new knit design.